Neemanei

תנועת נאמני תורה ועבודה (ברית נאמני תורה ועבודה בישראל, ע"ר 58-005-242-1) היא תנועה ציונית-דתית המבקשת להחזיר את הציונות הדתית לשורשיה. מגמתה לחזק את ערכי 'תורה ועבודה', תוך שילוב התורה עם המדע, הציונות והחיים המודרניים. מטרתה לחזק את השתלבותה של החברה הדתית בחברה הכללית בישראל למען קידום ערכי הסובלנות, השוויון והצדק ולעיצוב אופייה היהודי-דמוקרטי של החברה הישראלית. התנועה פועלת מתוך מחויבות להלכה – ליצירת תרבות דתית פתוחה וביקורתית המעודדת שיח הלכתי אמיץ המתמודד עם אתגרי הזמן. תחומי פעילות התנועה, חינוך, שיח ציבורי, ודת ומדינה.

Provider experiences

Need to update your experience or add a new one?

Log in here!